Projects

Training Course – “Youth Take Stages in Balkans: Theatre and Campaigning Course”

Published by:

“Youth Take Stages in Balkans: Theatre and Campaigning Course” eshte nje projekt qe eshte organizuar nga “The Gloucester Theatre Company” ne bashkepunim me “Youth4Sociery”- Shqiperi. Organizatat pjesmarrese ne trajnim ishin: TDM 2000 Cagliari- Itali, BLINK- Kosove, CET Platform- Serbi, RAPLECTION- Kroaci, GTC-Angli , Youth4Society-Albania dhe Together Romania Association- Rumani.
Ky trajnim eshte nje projekt ku punonjesit, aktivistet  dhe liderat e rinj se bashku per disa dite zhvillojne njohurite, aftesite dhe qendrimet e tyre per te nxitur pjesmarrjen rinore tek te rinjte.

Projekti eksploron konceptin e pjesmarrjes rinore te te rinjve, format e ndryshme te pjesmarrjes rinore, perfitimet dhe sfidat qe te rinjte ndeshin per te bere aktivitete ne komunitetin local. Per te promovuar pjesmarrjen rinore, projekti perdor dy mjete baze qe jane:

Fushaten, dhe teatrin te cilat mund te perdoren nga te rinjte si mjet I fuqishem per te nxitur pjesmarrjen rinore.
Programi I punes bazohet kryesisht tek kreativiteti I pjesemarreve dhe  ka nje ndikim te drejtperdrejte ne te ardhmen e punes se tyre dhe politikave rinore per organizimin e projekteve cilesore si dhe per te zhvilluar bashkepunimet nderkulturore dhe mesimin joformal per te rinjte.
Te rinjte nga Shqiperia, Kroacia, Maqedonia, Italia, Kosova, Polonia, Rumania, Serbia dhe Anglia punuan se bashku per nje jave dhe pervec temes se projektit njohen dhe eksploruan kulturat e njeri-tjetrit,, promovuan diversitetin kulturor si vlere e shtuar e shoqerise ku jetojme.

Projekti financohet nga programi Erasmus + Rinia ne Veprim, nje program I financuar nga Komisioni Europian I cili I jep mundesi te rinjve te Europes te mesojne dhe kene eksperienca te te mesuarit ne fushen rinore.

Qellimi dhe Objektivat e projektit:

  • Te trajnoje punonjsit e rinj dhe liderat e rinj per te perdorur teatrin si nje mjet ne fushatat rinore.
  • Te zhvilloje kompetencat e te rinjve  per te nxitur nje gjenerate te re te liderave
  • Te shkembeje eksperiencat dhe praktikat e mira te akumuluara ne fushen e punes me te rinjte
  • Te nxise dhe zhvilloje kreativitetin dhe aftesite artistike te punonjesve te rinj
  • Te rrise cilesine e bashkepunimit Europian ndermjet organizatave rinore ne kuader te programit Erasmus +

Ne fund te projektit, ne dt 30 Maj, pjesmarresit pergatiten nje performance e cila u mbajt tek Qendra Rinore ne Tirane. Pjesmarresit performuan ne 4 grupe te vogla, me tema te perzgjedhura prej tyre duke eksploruar problematika qe hasin te rinjte ne jeten e perditshme sic jane: diskriminimi, mbrojtja e minoriteteve, punesimi, edukimi etj. Forma te ndryshme te teatrit eksperimental u perdoren ne performance finale.

Link: Photogallery Training Course – Youth take the stages in Balkan

 

Projects

Training Course – Boost your leadership skills

Published by:

“Boost your leadership skills” was training course action 3.1 which was prepared and implemented in practice from Youth 4 Society  from 22-29 September 2014 in Pogradec, Albania.The aim of the training course was bring 24 participants from EU and SEE countries to learn, share and experience together leadership skills. Youth workers and activists from SEE & EU will come together.  
The  main aim of project was to develop leadership skills and empower youth from different minority groups, to boos them with more possibilities and opportunities for active participation considering  different factors which determine the participation of youngsters from minorities in community life. Most of the organisations partner in this project are working with marginalized target groups in our society especially with minorities. Being part of a minority group such as: a young person from a Roma community, a disabled person, a young person belonging to migrant family, a young person from LGBT community etc.,  in many cases lead to isolation whether social, cultural or educational.Youth workers from different partner organisations were our target group. As well some youngsters from these minorities (now activists in partner organisations) who experience isolation and exclusion were participants in the activity.