News

Eco You(th) Tirana,

Në kuadër të projektit Eco You(th) Tirana, organizata Youth 4 Society shpall procesin e prokurimit për shërbimin akomodim.

Kushtet për pjesëmarrje:Të gjithë subjektet e interesuara duhet të dorëzojnë ofertën e tyre
sikurse parashikohet në kushtet e përgjithshme dhe specifike të kësaj ftese deri më 5
NENTOR 2022 , në adresën e e-mailit: info@youth4society.org

Per me shume info shkarkoni dikumentin e meposhtem!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.