Youth4Society » October 13, 2022

Daily Archives: October 13, 2022

News

Eco You(th) Tirana,

Published by:

Në kuadër të projektit Eco You(th) Tirana, organizata Youth 4 Society shpall procesin e prokurimit për shërbimin akomodim.

Kushtet për pjesëmarrje:Të gjithë subjektet e interesuara duhet të dorëzojnë ofertën e tyre
sikurse parashikohet në kushtet e përgjithshme dhe specifike të kësaj ftese deri më 5
NENTOR 2022 , në adresën e e-mailit: info@youth4society.org

Per me shume info shkarkoni dikumentin e meposhtem!